Вторник, Юли 23, 2019

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

Оценете тази статия
(1 глас)

 

СТОЛИЧНА   ОБЩИНА -РАЙОН ПАНЧАРЕВО

1137 с.Панчарево, ул.Самоковско шосе № 230, www.раnсhагеvо.orgтел. 97-60-522, факс 992-15-06, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОБЯВЛЕНИЕ

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.З, т.П и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СОА18-РД98-24 от 20.08.2018г. на Кмета на Столична община, провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в здравните служби на с. Казичене, с. Герман, с. Долни Пасарел и с. Бистрица - район „Панчарево", предназначени за лекарски и стоматологични кабинети за здравно обслужване на населението по позиции, както следва:

Кабинети в Здравна служба на с.Казичене /АОС №3100/2012г./

Обособена позиция № 1 - Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар заедно с придаваеми идеални части от манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 32.74 (тридесет и две цяло и седемдесет и четири) кв. м., при начална месечна наемна цена - 147.00/сто четиредесет и седем лева/ без ДДС;

Обособена позиция № 2 - Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар, заедно с придаваемите идеални части от манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 31.82 (тридесет и едно цяло и осемдесет и две) кв. м. при начална месечна наемна цена - 143.00/сто четиредесет и три лева/ без ДДС;

Обособена позиция № 3 - Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ заедно, с Уг идеални части от манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 38,08 (тридесет и осем цяло и осем) кв.м., при начална месечна наемна цена- 98.00/деведесет и осем лева/ без ДДС;

Кабинети в здравна служба с.Герман / АОС № 217/1997г./

Обособена позиция № 4 - Стоматологичен кабинет в едноетажна сграда, заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата с обща площ 38.63 (тридесет и


осем цяло шестдесет и три) кв. м., при начална месечна наемна цена - 101.00/сто и един лева/ без ДДС ;

Обособена позиция № 5 - Лекарски кабинет, отреден за общо практикуващ лекар в едноетажна сграда за здравно заведение, представляващ обособена част от самостоятелен обект, заедно с манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 65.37 (шестдесет и пет цяло и тридесет и седем)кв. м., при начална месечна наемна цена - 170.00/сто и седемдесет лева/ без ДДС.

Кабинети в здравна служба на с. Долни Пасарел /АОС №6613/12.05.2017г./

Обособена позиция № 6 - Стоматологичен кабинет, заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата с общата площ 18,31 (осемнадесет цяло и тридесет и един) кв.м., на първия етаж на двуетажна сграда на детско заведение, при начална месечна наемна цена- 43.00/четиредесет и три лева/ без ДДС.

Обособена позиция № 7 - Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар, представляващ обособена част от самостоятелен обект, заедно с манипулационна и заедно със съотвотстващите идеални части от общите части на сградата с общата площ 34,68 (тридесет и четири цяло и шестдесет и осем)кв. м., на първи етаж на двуетажна сграда на детско заведение ,при начална месечна наемна цена- 79.00/седемдесет и девет лева/ без ДДС.

Кабинет в здравна служба на с.Бистрица /АОС № 1165/1998г./

Обособена позиция № 8 - Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар на първи етаж, отреден заедно с манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата с обща площ 40,31 (четиредесет цяло и тридесет и един) кв.м., при начална месечна наемна цена - 85.00/осемдесет и пет лева/ без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. Гаранция за участие: по 100 /сто лева/ за всеки един обект/позиция. Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти - каса „Приходи" на район „Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе" № 230. Краен срок за закупуване на документация - до_16:00ч. на 26.10.2018г. Краен срок за подаване на оферти в деловодството – до16:00ч. на 29.10.2018г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 30.10.2018г. в 10:00 часа в административната сграда на район „Панчарево", находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе" № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе" № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Search