Вторник, Август 03, 2021

Нов гробищен парк - с. Пасарел

Оценете тази статия
(0 гласа)

 

ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ 1 - "За гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП" /нов/  - кв. 65 /нов/ - с. Пасарел, район Панчарево

 

ДВ бр. 90/15.11.2019 г.  /стр. 144/

19. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 539 по протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС се одобрява: 1. изменение на плана за улична регулация между о.т. 72 – о.т. 71а – о.т. 70а и свързаното с това изменение на план за регулация за УПИ ІV – „за озеленяване и църква“, от кв. 18, м. С. Пасарел, предвиждане на сервитут за хигиенно-защитна зона на гробищен парк по червените и кафявите линии, цифри, текст, букви и зачертавания, с корекции във виолетов и оранжев цвят съгласно приложения проект; 2. план за регулация за създаване на УПИ І – „за гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП“, от кв. 65 (нов), и план за улична регулация за нова улица от о.т. 68 (нова) до о.т. 68ж (нова), м. С. Пасарел, по сините и червените линии, цифри, текст и букви съгласно приложени я проект; 3. план за застрояване на УПИ І – „за гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП“ (нов), от кв. 65 (нов), м. С. Пасарел, съгласно приложения проект; 4. план-схеми за комуникационно-транспортно обслужване, за вертикално планиране, за „ВиК“, за „Електроснабдяване“ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, м. С. Пасарел, район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община. 8557 61. – Община Асеновград на основание чл. 128

Search