Неделя, Юни 16, 2024

Секретар

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

- Планира, организира, контролира и координира работата на кметството.

- Носи отговорност за изпълнението на задачите на кметството пред кмета

- Организира и отговаря за информационно – техническото обезпечаване в кметството.

- Отговаря за деловодното обслужване, документооборота и архива на кметството.

- Отговаря за гражданската регистрация, административното обслужване, разгласяването и    обнародването на актовете на кмета на кметството.

- Подпомага кмета при оформяне неговите заповеди и контролира изпълнението им

- Организира приемното време за граждани и служебни лица

- Подпомага кмета в организиране опазването на обществения ред.

- Подпомага кмета в организиране изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката, МС, СОС, Столична община, Район „Панчарево"

ПРАВОМОЩИЯ

- Да взима решения, свързани с конкретната дейност

- Да взима решения в съответствие с делегираните му от кмета права

- Да ползва в своята дейност архивните материали на кметството.

Search